เริ่มแล้วเวทีแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย

อิมแพ็ค ร่วม ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี จัดใหญ่ งาน CEBIT ASEAN Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย กับการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลกว่า 200 แบรนด์ จากทั้งไทย จีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ เป็นต้น ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี พร้อมเปิดเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ นำโดยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 8,000 ราย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561 อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 อย่างเป็นทางการ พร้อมปาฐกถาเรื่อง Overview of Digital Infrastructure in Thailand โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), และคณะผู้จัดงานฯ ร่วมพิธี ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “รัฐบาลมีการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลผ่าน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งดำเนินการใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ” เป็นต้น 2) การพัฒนาคนให้เข้าถึงและรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น สมาร์ทซิตี้ ดิจิทัล พาร์ค และการก่อตั้งสถาบัน IoT 4) ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 5) การเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 เพื่อให้งานนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยี ดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และเจรจาธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อไปสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว”

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มียุทธศาสตร์ในการผลักดันเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมใน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ เกษตรกร และ OTOP 2) กลุ่ม SMEs 3) กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ และ 4) กลุ่ม Startup กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand ร่วมกับทางภาคเอกชนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ทีเส็บเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าที่มีส่วนช่วยผลักดันนโยบายของประเทศ  ทำให้งานแสดงสินค้านานาชาติมีอัตราการเติบโตมาก กว่า 20% ต่อปี ทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่จัดแสดงสินค้า และเงินสะพัดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายภายในงาน ในโอกาสนี้ทีเส็บยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อันดับ 1 ของโลก ครั้งแรกในประเทศไทย จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมการจัดงานแสดงสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเกษตร เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนโลหะ กระบวนการผลิตอาหาร เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ สุขภาพ และความงาม เป็นต้น”

มร.ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “อิมแพ็ค และพันธมิตรในการจัดงาน CEBIT ASEAN ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์งานแสดงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้มั่นคง โดยภายในงาน CEBIT ASEAN ได้รวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลกว่า 200 แบรนด์ จากทั้งไทย จีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ เป็นต้น มาร่วมจัดแสดงสินค้าครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยี คือ

  • การสื่อสาร โครงสร้างระบบเครือข่าย และความปลอดภัย
  • ข้อมูลและระบบคลาวด์
  • ตัวช่วยทางธุรกิจ
  • อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เสริม
  • IOT และเทคโนโลยีอัฉริยะ
  • เทคโนโลยีใหม่ เช่น AR/VR/UAV/หุ่นยนต์/การพิมพ์ 3 มิติ

ตลอดทั้ง 3 วันการจัดงานฯ ยังมีสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาที่ต้องระวังภัยไซเบอร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น การประชุม CIO Forum Workforce Transformation in the Digital Age นำโดยเภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Logitech ประเทศไทย บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เป็นต้น คาดว่างานนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสารสนเทศและดิจิทัลกว่า 8,000 รายร่วมชมงาน”

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.cebitasean.com

บรรยากาศภายในงานแบบพาโนราม่า 360 องศา

2822